شرکت فولاد مبارکه اصفهان امروز با حدود 48 هزار تن انواع تختال A، B و C در تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالا حضور پیدا می‌کند. ضمن آن که 50...
شرکت فولاد مبارکه اصفهان امروز با حدود 48 هزار تن انواع تختال A، B و C در تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالا حضور پیدا می‌کند. ضمن آن که 50...
شرکت فولاد مبارکه اصفهان امروز با حدود 48 هزار تن انواع تختال A، B و C در تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالا حضور پیدا می‌کند. ضمن آن که 50...
شرکت فولاد مبارکه اصفهان امروز با حدود 48 هزار تن انواع تختال A، B و C در تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالا حضور پیدا می‌کند. ضمن آن که 50...